اهداف گروه تولیدی کمربند مدی بلت شامل موارد ذیل می باشد: